• 100% plagiarism-free papers
  • Prices starting at $10/page
  • Writers are native English speakers
  • Free revisions
  • Free title and reference pages
Order Now!

Below you will find a convenient calculator; it allows to check the price of the order.

Total price for
this order:
$0 ORDER NOW

Fill out the information below to calculate your price:

^[1-9]\d*$
^[1-9]\d*$
^[1-9]\d*$ Word count 0

The price for the written assignment depends on 3 factors:

  • Number of pages.
  • Deadline.
  • Academic level.

Our writing service offers you  top-notch quality of service at a quite affordable price. It may seem rather low, but the thing is that we work for the sake of the students and understand the importance of client-oriented pricing.

Our writers are graduated students from the best Universities of the worldKryzys Finansowy 2007

Kryzys finansowy 2007–2010 – ogólnoświatowy kryzys gospodarczy rynków finansowych i bankowych w latach 2007–2010. Początek kryzysowi dała zapaść na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych.
Kryzys spowodowany został przez pożyczki hipoteczne, które udzielały banki przy wysokim ryzyku spłaty, osobom o niewystarczających możliwościach finansowych (ang. subprime mortgage). Pożyczki te stały się zabezpieczeniem obligacji strukturyzowanych masowo sprzedawanych w celach inwestycyjnych i spekulacyjnych przez prywatne instytucje finansowe, w tym największe banki amerykańskie i europejskie. Świadomość ryzykowności tych obligacji była niewielka, gdyż trwał wzrost na rynku nieruchomości, a czołowe instytucje ratingowe wystawiały wysokie oceny bezpieczeństwa rzeczonym obligacjom. Niewypłacalność indywidualna z niespodziewanie dużym odsetkiem (9,2%) poskutkowała z kolei brakiem gotówki na rynku kredytowym i niestabilnością (zagrożeniem rychłej niewypłacalności wierzytelności) tych instytucji.

Geneza kryzysu

Kryzys dotyczył początkowo tylko amerykańskich banków inwestycyjnych. Przełomowym momentem, mającym wpływ na kryzys, było wejście na giełdę w latach 90. XX wieku jednego z największych banków inwestycyjnych Goldman Sachs. Od tego czasu bank zaczął gonić za maksymalizacją zysków (jak każda spółka), gdyż od tego zależą wielkie nagrody dla zarządu (uczciwość emisji akcji danej spółki zeszła na dalszy plan). Banki zaczęły wykonywać operacje o wysokim ryzyku. Istotnym faktem jest również wycofanie przepisu w amerykańskim prawie bankowym w 1999 r. o zakazie łączenia dwóch typów bankowości: inwestycyjnej (o dużym ryzyku) i depozytowo-kredytowej (przepis ten został uchwalony w USA po czarnym czwartku z roku 1929).

W 1998 r. prezydent Bill Clinton naciskał na możliwość rozszerzenia kredytobiorców hipotecznych o osoby mniej zarabiające. Rolę gwaranta takich kredytów zapewniły dwie siostrzane firmy na poły państwowe – Fannie Mae i Freddie Mac. Po…Tags: , , ,